شادی در آسمان

در این مثل خداوند ما پرده از حقیقتی شگت و باورنکردنی برمی دارد؛ توبه و بازگشت حتی یک گناهکار به سوی خدای زنده و حقیقی باعث شادی در آسمان و خوشی جماعت فرشتگان و مقدسین می گردد.

غرور زندگانی

دیدگاه کتاب مقدس که تا چند دهه اخیر قرنها بود که در جهان غرب اصلی پذیرفته شده بود این بود که همه انسانها ایراد بزرگی دارند. یکی از این ایرادها غرور است و اینکه چگونه زندگی ما را شکل می دهد و عواقب آن به علاوه درمانش توسط خداوند عیسی مسیح.

بی تفاوتی روحانی

خداوند ما با مثالی ساده حضور خصمانه و برنامه ریزی شده شیطان را در این جهان توصیف کرده و اینکه چگونه شیطان ذهن بین آدم را اسیر خرافات و تعالیم غلط می سازد . به علاوه او راجع به محبت خدای زنده صحبت می کند و راهی را که وی برای بازگشت و آشتی با … Continued

مسیر معین هرکس

نبرد برای جانها مثل مسابقه المپیک می ماند ولی عده زیادی حتی جویاشدن خدای زنده و حقیقی را آغاز هم نمی کنند و در برابر نیروهای غالب که علیه ان است، هیچ مقاومتی از خود نشان نمی دهند. کلام خداوند به ما کمک می کند تا بتوانیم علی رغم همه مقاومتها محبت خدای زنده را … Continued

ایمان به رستاخیز

پولس رسول در دفاع خود در برابر پادشاه اگریپاس از او می پرسد که چرا گمان می برد که رستاخیز مردگان امری محال است؟ سپس با برهان و دلیل به او نشان می دهد که چنین امری ممکن است و ضروی است که برای نجات خود بدان ایمان بیاورد.